Өрөөний мэдээлэл

201Sky ApartmentНам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
202Sky Apartment 202Нам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
203Sky Apartment 203Нам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
204Sky Apartment 204Нам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
205Sky Apartment 205Нам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
301Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
302Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
303Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
304Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
305Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
306Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
400Family club & Kindergartenkindergarten
parkSky Park Towersky-park
skateboardSkateboard areaskateboard
gardenActive Gardenactive-garden
wintergardenWinter GardenТэсгим хүйтэн өвлөөр та дун ногоон зуны улирлын орчинг мэдрэх боломжтой. winter-garden
bridgeГүүрэн гарцМонголын хамгийн анхны дугуйн гүүрэн гарцгүүрэн-гарц
galleryГалерей холболтгалерей-холболт

201Sky ApartmentНам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
202Sky Apartment 202Нам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
203Sky Apartment 203Нам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
204Sky Apartment 204Нам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
205Sky Apartment 205Нам түвшний 7 давхар орон сууц  (201 - 105)7th-plan
301Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
302Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
303Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
304Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
305Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
306Sky Tower High RiseӨндөр түвшний 22 давхар орон сууц  (301 - 306)22plan
400Family club & Kindergartenkindergarten
parkSky Park Towersky-park
skateboardSkateboard areaskateboard
gardenActive Gardenactive-garden
wintergardenWinter GardenТэсгим хүйтэн өвлөөр та дун ногоон зуны улирлын орчинг мэдрэх боломжтой. winter-garden
bridgeГүүрэн гарцМонголын хамгийн анхны дугуйн гүүрэн гарцгүүрэн-гарц
galleryГалерей холболтгалерей-холболт